Odstoupení od kupní smlouvy do 14-ti dnů

Vážený spotřebiteli,

dle občanského zákoníku máte právo na odstoupení od smlouvy do 14-ti dnů bez uvedení důvodu. Níže je popsaný postup a související důsledky odstoupení:

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1. Do 14 dnů máte právo od této smlouvy odstoupit bez udání důvodu.

1.2. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba převezmete zboží.

1.3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od smlouvy informovat společnost OHŇOSTROJE Krupička, s.r.o., se sídlem Ke Křížkám 166, Praha 10, 107 00 formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1. Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2.
a) Převzetí zboží
Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese: OHŇOSTROJE Krupička, s.r.o., Ke Křížkám 166, Praha 10 - Dubeč, 107 00. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. 

Zboží vracejte v původního stavu včetně příslušenství (obal, u kostýmu ramínko, produktová karta a další doplňky) a vše dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu. Do zásilky vložte kopii daňového dokladu nebo faktury včetně vyplněného formuláře, pokud jste jej nezaslali e-mailem. FORMULÁŘ KE STAŽENÍ

b) Náklady spojené s vrácením zboží

Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží
Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.